Điều khoản sử dụng

WEBSITE CÔNG TY TNHH SX TM MỸ PHẨM GIA ĐÌNH (FAMILIAR)

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

VUI LÒNG ĐỌC KỸ NHá»®NG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SAU ĐÂY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG WEBSITE NÀY. VIỆC SỬ DỤNG WEBSITE NÀY QUÝ KHÁCH THỪA NHẬN RẰNG MÌNH Đà CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG.  NẾU QUÝ KHÁCH  KHÔNG  ĐỒNG Ý CÁC ĐIỀU KHOÃN NÀY, KHÔNG NÊN SỬ DỤNG WEBSITE.

Cám Æ¡n quý khách Ä‘ã thăm Website www.myphamgiadinh.com (“Website”) của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng quý khách sẽ hài lòng khi sá»­ dụng website. Qua việc truy cập website này, Quý khách Ä‘ang chấp nhận và đồng ý những Điều khoản Sá»­ dụng sau Ä‘ây:

 

1. THÔNG BÁO VỀ BẢN QUYỀN

© Bản quyền 2012 thuá»™c về Công ty TNHH SX TM Mỹ Phẩm Gia Đình (FAMILIAR) - Myphamgiadinh.com. Tất cả các quyền được bảo lÆ°u.


2. THÔNG BÁO VỀ NHÃN HIỆU

"FAMILIAR" là nhãn hiệu thÆ°Æ¡ng mại và/ hoặc nhãn hiệu dịch vụ của Công ty TNHH SX TM Mỹ Phẩm Gia Đình (FAMILIAR). Trừ khi có thông báo khác trên website, tất cả các nhãn hiệu và biểu tượng trên website này thuá»™c về chủ sở hữu thích hợp của những nhãn hiệu, biểu tượng Ä‘ó.

 

3. GIỚI HẠN SỬ DỤNG

Những hành Ä‘á»™ng không được phép: Liên quan đến việc sá»­ dụng Website hay bất kỳ ná»™i dung nào, quý khách đồng ý rằng không cố ý: (i) sá»­ dụng bất kỳ dụng cụ, phần mềm hay kỹ thuật nào nhằm can thiệp hay cố gắng can thiệp vào sá»± hoạt Ä‘á»™ng hợp lý của Website; (ii) phát hay gá»­i đến Website bất kỳ thông tin nào có tính chất bôi nhọ, quấy rối, lừa dối, bất hợp pháp hay tục tÄ©u. (iii) phát hay gá»­i đến Website thông tin có chứa virus hay những thứ phá hoại khác; (iv) phát hành, thá»±c hiện, phân phối, chuẩn bị công việc phát sinh, sao chép, hay sá»­ dụng ná»™i dung (khác vá»›i Ä‘ã cho phép ở Ä‘ây); (v) phát hay gá»­i đến website bất kỳ thông tin nào vi phạm quyền về bản quyền hay tài sản trí tuệ của má»™t bên khác; (vi) sá»­ dụng bất kỳ dụng cụ hay công nghệ để liên tục tá»± Ä‘á»™ng truy cập vào những nÆ¡i được bảo vệ bằng mật khẩu trên Website.

 

4. HOẠT ĐỘNG SỬ DỤNG WEBSITE CỦA QUÝ KHÁCH

Khu vá»±c được bảo vệ bằng mật khẩu: Nếu quý khách được phép truy cập những khu vá»±c được bảo vệ bằng mật khẩu trên Website, quý khách đồng ý giữ mật khẩu bí mật, phải thông báo cho FAMILIAR trong vòng 24 giờ nếu mật khẩu của quý khách bị tổn hại. Quý khách thừa nhận rằng FAMILIAR không xác nhận hoặc cÅ©ng không liên kết vá»›i bất kỳ website liên kết nào và không chịu trách nhiệm đối vá»›i bất kỳ thông tin nào thể hiện trên những Website liên kết Ä‘ó.

 

5. VIỆC QUÝ KHÁCH GỬI THÔNG TIN

Người sá»­ dụng gá»­i thông tin. Trừ thông tin nhận dạng cá nhân nhÆ° Ä‘ã đề cập ở trên, bất kỳ tÆ° liệu, thông tin hoặc những thông tin liên lạc nào mà Quý khách phát hay gá»­i đến Website sẽ  được xem là thông tin không bí mật và không có quyền sở hữu (Thông tin). FAMILIAR sẽ không có nghÄ©a vụ đối vá»›i các thông tin này. FAMILIAR và người phác hoạ được miá»…n phí sao chép, phân phát, phối hợp và việc sá»­ dụng thông tin vào mục Ä‘ích khác và tất cả dữ liệu, hình ảnh, văn bản, và những Ä‘iều khác được thể hiện trong Ä‘ó cho bất kỳ và tất cả mục Ä‘ích thÆ°Æ¡ng mại hoặc phi thÆ°Æ¡ng mại. Quý khách sẽ bị ngăn cấm gá»­i Ä‘i hay phát đến site những thông tin bất hợp pháp, hăm dọa, bôi nhọ, phỉ báng, tục tÄ©u, khiêu dăm, hoặc bất kỳ tÆ° liệu nào khác vi phạm pháp luật.

 

Thông tin nhận dạng cá nhân. Nếu quý khách phát hay gá»­i thông tin cá nhân (tên, địa chỉ, email, Ä‘iện thoại,…) đến Website này, FAMILIAR sẽ quản lý, xá»­ lý và giữ gìn chúng theo Ä‘úng Ä‘iều khoản cá nhân của FAMILIAR. FAMILIAR sẽ không bán, thuê hoặc cho thuê các thông tin cá nhân của quý khách đến các đối tác khác. FAMILIAR chỉ chia sẻ thông tin vá»›i các thành viên khác Ä‘ang hoạt Ä‘á»™ng đại diện cho FAMILIAR nhằm há»— trợ mối quan hệ của quý  khách vá»›i FAMILIAR, trừ khi những thông tin khác được đồng ý bởi quý khách hoặc yêu cầu bởi luật.

 

6. KHẢ NÄ‚NG ÁP DỤNG VÀ Sá»° HỢP TÁC

FAMILIAR bảo lÆ°u quyền giá»›i hạn việc cung cấp bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào cho bất kỳ cá nhân, khu vá»±c địa lý hoặc phạm vi pháp lý nào nhÆ° FAMILIAR muốn hay do luật pháp yêu cầu. Chỉ duy nhất FAMILIAR có quyền thêm, xóa hay thay đổi bất kỳ ná»™i dung nào mà không cần thông báo đến Quý khách.

 

7. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Giá»›i hạn trách nhiệm: trong bất kỳ tình huống nào, nhà cung cấp ná»™i dung cho Website sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối vá»›i những thiệt hại trá»±c tiếp, gián tiếp,bất ngờ, phát sinh, (kể cả những thiệt hại do thua lá»— trong kinh doanh, lợi nhuận mất Ä‘i, kiện tụng, hay những Ä‘iều tÆ°Æ¡ng tá»±), đặc biệt, cảnh cáo, trừng phạt hoặc những thiệt hại khác theo cÆ¡ sở pháp lý phát sinh hay trong bất kỳ cách thức nào liên quan đến website, việc sá»­ dụng website, hoặc ná»™i dung, ngay cả khi Ä‘ã được thông báo khả năng xảy ra những thiệt hại nhÆ° thế. PhÆ°Æ¡ng pháp giải quyết duy nhất của quý khách khi không hài lòng vá»›i website và/ hoặc ná»™i dung website là ngÆ°ng sá»­ dụng website. Quý khách có thể có thêm má»™t số quyền theo má»™t số luật nào Ä‘ó (kể cả luật tiêu dùng) không cho phép loại trừ bảo đảm được hàm ý, hay loại trừ đối vá»›i má»™t số thiệt hại nào Ä‘ó. Nếu những luật này áp dụng đối vá»›i quý khách thì những loại trừ hay giá»›i hạn trong thỏa thuận này trá»±c tiếp mâu thuẫn vá»›i những luật Ä‘ó có thể không áp dụng đối vá»›i quý khách. FAMILIAR cho rằng không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối vá»›i những thiệt hại hay virus gây ảnh hưởng đến thiết bị máy tính hoặc tài sản khác của quý khách từ việc quý khách sá»­ dụng, truy cập hay tải xuống bất kỳ ná»™i dung nào từ trang web này.

 

8. LIÊN KẾT ĐẾN NHá»®NG WEBSITE KHÁC

Website này có thể chứa nhiều liên kết đến các websites của đối tác thứ ba, các liên kết này được cung cấp chỉ mang tính thuận tiện cho quý khách. Nếu quý khách sá»­ dụng chúng, quý khách sẽ rời khỏi website này. FAMILIAR không quan tâm đến tất cả các website của đối tác thứ ba và không Ä‘iều khiển cÅ©ng nhÆ° không có trách nhiệm về bất kỳ Ä‘iều gì về những website này và ná»™i dung của chúng. Do vậy, FAMILIAR không xác nhận hoặc có bất kỳ  trách nhiệm về các website này hoặc bất kỳ thông tin, phần mềm, sản phẩm hay tÆ° liệu được tìm thấy ở Ä‘ó hoặc bất kỳ kết quả thu được từ việc sá»­ dụng website. Nếu quý khách quyết định truy cập đến bất kỳ trang web nào của đối tác thứ ba được liên kết trên website này, quý khách hoàn toàn chịu mọi rủi ro cho chính mình.


9. CẬP NHẬT ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chúng tôi bảo lÆ°u quyền tạo ra bất kỳ sá»± thay đổi và hiệu chỉnh đối vá»›i Điều khoản Sá»­ dụng này. Vui lòng tham khảo trang Web này thường xuyên để xem lại thông tin hợp pháp và thông tin bổ sung.